Подолання дефiциту йоду
Науково-популярний журнал "Будьмо здоров?", № 2, 2003, с. 34-36; № 7, 2003,  с. 34-36;
№ 5, 2004, с. 34-36.

Що таке йод - знають усi. Ми використову?мо його спиртовий розчин для обробки подряпин i ран.
Але є iнший йод - для внутрiшнього вжитку. Частка його в гормонах щитоподiбноï залози - 65%.
Гормони - диригенти життя
Гормони щитоподiбноï залози, основу яких становить йод, виконують життєво важливi функцiï. Вони вiдповiдають за обмiн речовин у всьому органiзмi, керуючи витратою бiлкiв, жирiв i вуглеводiв. Цi гормони регулюють дiяльнiсть мозку, нервовоï системи, статевих i молочних залоз, рiст i розвиток дитини.
Дослiдження, проведенi в останнi роки Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я (ВООЗ) у рiзних краïнах свiту, показали, що рiвень розумового розвит-ку (коефiцiєнт iнтелекту 10) безпосередньо пов'язаний iз йодом.
Гормональнi порушення, що виникають через дефiцит йоду, не мають часом зовнi вираженого характеру, i тому йодний дефiцит одержав назву "схований голод".
Йод - необхiдний елемент для нормального росту i розвитку людини. Дефiцит його в органiзмi погано позначається на станi рiзних органiв i систем. Особливе бiологiчне значення йоду полягає в тому, що вiн є складовою частиною молекул гормонiв щитоподiбноï залози тироксину i трийодтиронiну. Нестача йоду в першу чергу позначається на дитячому органiзмi, що має недосконалi механiзми адаптацiï: дiтям важко вчитися у школi, засво-ювати новi знання i навички. Йод маi ос-новне значення у перiод вагiтностi, особ-ливо в першi шiсть мiсяцiв. Коли майбут-нiй матерi недосить цього мiнералу, дитинi, котру вона виношуi, загрожують розумовi, неврологiчнi i фiзичнi дефекти.
iнтелект людини, деякi психiчнi захворювання, iмунна система i гормональний баланс безпосередньо пов'язанi з йодом.
Прояви йодноi недостатностi
- Емоцiйнi: дратiвливiсть, пригнiчений настрiй, сонливiсть, млявiсть, напади невмотивованоï туги, погiршення пам'ятi й уваги, зниження iнтелекту; поя-ва частих головних болiв через пiдви-щення внутрiшньочерепного тиску.
- Кардiологiчнi: атеросклероз, стiйкий до лiкування дiєтою i лiками; аритмiя, при якiй застосування спецiальних препаратiв не даi вiдчутного i тривалого ефек-ту; пiдвищення дiастолiчного (нижнього) тиску через набряк судинних стiнок.
- Анемiчнi: зниження рiвня гемоглобiну в кровi, при якому лiкування препаратами залiза даi лише незначний результат.
- Iмунодефiцитнi: частi iнфекцiйнi i простуднi захворювання, погiршення iмунiтету виникає навiть при незнатному зниженнi функцii щитоподiбноi залози.
- Остеохондрознi: слабкiсть i м'язовi болi в руках; грудний або поперековий радикулiт, при яких традицiйне лiкування не ефективне.
- Набряки: навколо очей або загальнi, при яких систематичний прийом сечогiнних препаратiв погiршуi стан, водночас формуючи залежнiсть вiд них.
- Бронхо-легеневi: набряки дихальних шляхiв, що призводить до хронiчного бронхiту й ГРЗ.
- Гiнекологiчнi: порушення менструальноi функцii; безплiднiсть; мастопатiя; запалення i трiщини соскiв.
Ось чому однiiю з найактуальнiших медико-соцiальних проблем сьогоднiшнього дня i зростання йодозалежних захворювань. Нестача йоду хвилюi дер-жавних дiячiв багатьох краiн свiту, дефiцит його вiдчувають понад пiвтора мi-льярда жителiв планети.
Третина населення Украiни проживає на територiях iз недостатнiм вмiстом йоду у водi та грунтi, вiдповiдно - й у продуктах харчування. Великi територii краiни забрудненi радiонуклiдами, а на тлi радiацiйного впливу йодна недостатнiсть все частiше призводить до онкозахворювань, розумових вiдхилень та iнших патологiй. До того ж зменшилося спожи-вання населенням бiлкiв, продуктiв, ба-гатих вiтамiнами, макро- i мiкроелемен-тами, нестача яких призводить також до комплексних ускладнень.
Нестача йоду, як "будiвельного" матерiалу гормонiв щитоподiбноi залози, часто i прихованою причиною багатьох захворювань. Ситуацiя погiршилася пiсля Чорнобильськоi катастрофи 1986 року, тривалоi перерви в йоднiй профiлактицi i рiзкого погiршення рацiону харчування людей (у першу чергу зниження споживання м'ясних i морепродуктiв), що призвело до високого темпу росту тиреоiдноi патологii. Збiльшилася частота асоцiйованих iз зобом хвороб, дисгармонiйностi фiзичного розвитку людей, зни-зився загальний iнтелектуальний рiвень школярiв, погiршився стан репродуктивного здоров'я жiнок дiтородного вiку (безплiднiсть, викиднi тощо).
Щитоподiбна залоза, що виробляi гормони, котрi регулюють метаболiзм i рiст практично всiх тканин тiла людини, завжди стаi первинною жертвою дефiциту йоду.
У тих краiнах, де найбiльше бракуi йоду в грунтi, зазвичай, фiксуiться бiльше випадкiв захворювання на рак.
Зворотний приклад: пересiчний громадянин Японii споживаi у середньому З мг йоду на день,  вiдповiдно у два рази менше захворюi недугами щитоподiбноi залози, нiж американець, у десять разiв менше, нiж громадянин нашоi краiни.
У зв'язку з цим в Украiнi прийнята Постанова Уряду про повсюдне застосування з першого сiчня 2002 року лише йодованой солi. У Росii та Бiларусi ана-логiчна робота провадиться з осенi 1999 року, в Америцi - iз 1924 року.
Для усунення дефiциту йоду найкраще використовувати його натуральнi легкозасвоюванi препарати, зокрема, бiлко-вi сполуки. Джерелом органiчного йоду в природi i морська капуста, але щоб лю-динi набрати його добову дозу, необхiдно спожити ii не менше 150 грам у день. Складно i не всiм доступно.
УВАГА!  Категорично забороняється використовувати для профiлактики краплi спиртового розчину йоду або розчин Люголя! Навiть в однiй краплi такого розчину мiститься йоду в 100 разiв бiль-ше, нiж потрiбно органiзмовi щодня.
Найкращим природним джерелом йоду для людини постаi спiрулiна йодована - саме таку виробляi миколаïвська МВКФ "Спiрулiна-ЛТД". Тут використову-ють властивiсть водоростi спiрулiни бути потужним акумулятором солей, макро-та мiкроелементiв. Адже за рiвнем нако-пичення останнiх вона набагато пере-вершуi наземнi рослини.
Звичайна спiрулiна, яку в достатньо великих кiлькостях вирощує фiрма, в своєму складi разом з великою кiлькiстю ко-рисних елементiв маi i рослинний йод, але його кiлькiсть дорiвнюi 3 мг на 1 кг сухоï ваги. Вирощуючи спiрулiну в збагаченому йодом середовищi, фiрма "Спiрулiна ЛТД" досягла iстотного пiдвищення частки органiчного йоду в структурi клiтин. В йо-дованiй спiрулiнi частка йоду дорiвнюi 90-100 мг на 1 кг сухоï ваги, тобто в ЗО ра-зiв бiльше нiж у звичайнiй спiрулiнi.
В 1 г йодованоi спiрулiни мiститься 90-100 мкг рослинного йоду. А в однiй таблетцi 0,5 г йодованоi спiрулiни вiдповiдно - 40-50 мкг йоду. Добова ж потреба в йодi людини становить вiд 50 мкг до 180 мкг у залежностi вiд вiку.
Необхiдно враховувати, що надход-ження йоду з ïжею в органiзм складає  40-50 мкг у день. Тобто дефiцит в 100-150 мкг йоду людина маi кожен день.
Всесвiтня Органiзацiя Охорони здоров'я (ВОЗ)  i Мiжнародна Рада  з контролю за йод-дефiцитними  станами рекомендують такi дози щоденноi  кiлькостi йоду:
40-50 мкг - для дiтей   грудного вiку (першi 12 мiсяцiв життя);
90-100 мкг -  для дiтей  молодшого вiку (до  7 рокiв);
120-140 мкг - для дiтей вiд 7 до 12 рокiв;
150-180 мкг - для дорослих (вiд 12 рокiу i бiльше).
Сама спiрулiна, вiк котроi 500 мiльйонiв рокiв - цiлющий дарунок  Людинi вiд Природи.
Завдяки натуральностi i збалансованостi бiологiчно активних речовин, пов'язаний iз бiлком спiрулiни, що так необхiднi для побудови  гормонiв щитоподiбноi залози, iй немаi рiвних на Землi.
Спiрулiна - бiологiчно активна речовина природного походження. Дiя ii на органiзм людини  багатогранна i маi широкий спектр фармакологiчноi активностi. Вона благотворно впливаi на усi види обмiну речовин, маi радiозахиснi властивостi, ефективно виводить токсини. Спiрулiна - виражений iмуномодулятор, кардiо- i гепатопротектор, пiдвищуi розумову i фiзичну працездатнiсть, сприяi продовженню тривалостi життя.
Органiчний йод, що мiститься в спiрулiнi, активно засвоюiться в потрiбнiй кiлькостi органiзмом людини, його надлишок легко виводиться за рахунок ферментативноi дiяльностi печiнки.
До складу продукту "Спiрулiна йодована" входять: бiлок високоi якостi (до 70%), збалансований за амiнокислотним складом, ненасиченi жирнi кислоти, вуглеводи, каротиноiди, фiкоцiанiн, велика кiлькiсть вiтамiнiв, макро- i мiкроелементiв, органiчний йод.
ЙОДОВАНА СПIРУЛIНА - це бiологiчно активна харчова добавка, в основi якоi бiлок високоi якостi й органiчний йод.
Йодовану спiрулiну рекомендовано вживати як загальнозмiцнюючий засiб, як джерело вiтамiнi, мiнеральних речовин, в т.ч. йоду, особливо для осiб, якi мешкають в районах, ендемiчних по зобу.
Показання до застосування:
гiпофункцiя  щитоподiбноï залози;
населенню, що проживаi в ендемiчних районах;
вагiтним i жiнкам, що годують немовлят;
особам, що перенесли операцiï з приводу ендемiчного зобу;
iншi захворювання.
Спосiб застосування:
дорослим - 2-4 таблетки в день;
дiтям  до 7 рокiв - 2 таблетки на день;
дiти 7-12 рокiв - 3 таблетки на день; вагiтним i жiнкам, що годують немовлят - 3 таблетки на день.
Вживати за 20 хвилин до прийому ïжi, протягом 20-30 днiв.
Добову дозу краще вживати в два прийоми, обов'язково перед ïдою. Енергетична цiннiсть: 100 г продукту - 337 ккал.
Курс повторювати двiчi - тричi на рiк.
Протипоказання:  особиста чутливiсть.
Крiм того МВКФ "Спiрулiна ЛТД" випускає спiрулiну з концентратом еламiну. Концентрат еламiну - це новий продукт iз морськоï капусти (ламiнарiï), який дозволяi органiзму засвоювати до 95% корисних речовин, якi мiстяться в морськiй капустi, в тому числi i йод.
iз звичайноï морськоï капусти йод засвоюiться тiльки в кiлькостi 10-15% завдяки грубiй клiтиннiй оболонцi.
Фiрма "Спiрулiна ЛТД", окрiм чистоï спiрулiни у виглядi порошку, таблеток та порошку  в желатинових капсулах, випускає до 30 найменувань фiтосумiшей на основi спiрулiни, спiрулiну з продуктами бджiльництва до 8 найменувань та три види бiоспiрулiни - це спiрулiна з живими клiтинами бiфiдобактерiй та лактобактерiй, якi полiпшують флору кишкiвника. Це бiфiтова спiрулiна, йогуртова спiрулiна та геролактова спiрулiна.