Спирумакс - β

Науково-популярний журнал "Будьмо здоровi", № 3, 2004, с. 23,36.

Редакцiя журналу "Будьмо здоровi" постiйно сповiщає своïх читачiв про новi розробки Мiжгалузевоï виробничо-комерцiйноï фiрми "СПIРУЛIНА ЛТД". Фiрмою вже розроблено бiльше тридцяти найменувань рiзних бiологiчно активних добавок на основi спiрулiни. Одним iз нових препаратiв  є бiологiчно активна добавка "Спiрулiна з концентратом полiфенолiв винограду "Спiрумакс-β", виготовлена за  технiчними умовами ТУ У 20898991-002-2000 "Фiтосумiшi на основi спiрулiни".
Про спiрулiну як ефективний лiкувальний засiб вiдомо давно. Вона допомагає при захворюваннях серцево-судинноï системи: атеросклерозi, коронаросклерозi, хронiчнiйiшемiчнiй хворобi серця. Має також ентеросорбуючi властивостi, сприяє виведенню з органiзму солей важких металiв та радiонуклiдiв. Спiрулiна ефективна за лiкування недокрiв'я у людей похилого вiку. Спiрулiна нормалiзує рiвень гемоглобiну та еритроцитiв у кровi, нормалiзує сон. Знижує ризик захворювання на рак, особливо за не злоякiсних пухлин кишкiвника. Спiрулiна дуже допомагає вiд захворювань печiнки: гепатитa, цирозa печiнки. Спiрулiну корисно вживати людям похилого вiку, якi страждають на хронiчнi захворювання.
Поєднання спiрулiни з концентратом полiфенолiв червоного винограду пiдсилило ефективнiсть препарату i додало йому нових властивостей. У свiтi iснує такий термiн - "французький парадокс". Що це таке? Багаторiчнi статистичнi дослiдження, проведенi в 17 розвинутих краïнах свiту довели, що рiвень смертностi вiд  iшемiï росте пропорцiйно рiвню вживання насичених жирiв.  Це пiдтверджувалось у всiх краïнах, окрiм Францiï. Там, не зважаючи на високий рiвень вживання жирiв та високу концентрацiю холестерину в кровi, смертнiсть вiд iшемiï серцевого м'яза одна з найнижчих у свiтi. Цей феномен пояснюється постiйним та помiрним вживанням середньостатистичним французом червоного столового вина (0,5 л на день). Проведенi грунтовнi дослiдження довели, що в основi "французького парадоксу" є полiфеноли   винограду. В червоних столових винах вони представленi рiзними класами фенольних сполук, якi умовно можна подiлити на двi  групи: флавоноïди та нефлавоноïди, з-помiж яких найпоказовiшим є антоцiанти, лейкоантоцiанти, катехiни, танiни.
Уже давно вiдомi антибактерiальнi та антивiруснi властивостi виноградного вина. Але найважливiшою бiологiчною активнiстю полiфенолiв винограду, що пояснює природу "французького парадоксу", є ïхня  антиоксидантна  активнiсть. Полiфеноли  червоного винограду дiють як ефективнi антиоксиданти, знижують активнiсть оксидантних ферментiв та знижують концентрацiю переоксидних  лiпiдiв у плазмi кровi. Доведено, що причиною пошкодження клiтин в органiзмi  людини є  лавиноподiбне  перекисне окислення лiпiдiв пiд дiєю несприятливих  природних факторiв, що призводить до порушення обмiнних процесiв та фiзiологiчних функцiй на рiвнi клiтин, органiв та органiзму в цiлому. Вiдтак з'являються  рiзнi патологiï, а це атеросклероз, iшемiя органiв, бронхiт, бронхiальна астма, емфiзема, хвороба Паркiнсона, ревматизм, цукровий дiабет, алергiя, променевi хвороби, онкозахворювання, хвороба старiння та iншi. Щоб не допустити порушення антиоксидантного балансу в органiзмi, необхiдно своєчасно компенсувати нестачу власних резервiв антиоксидантного захисту за рахунок зовнiшнiх джерел антиоксидантiв, одним з яких є концентрат полiфенолiв винограду. Технологiя отримання концентрату мiстить екстракцiю полiфенолiв винограду в виноматерiал з шкiрки, кiсточок та гребенiв винограду, в яких локалiзовано до 90 %  полiфенолiв. У соцi винограду лише 10 % полiфенолiв. Полiфеноли та мiкроелементи, яки i в концентратi винограду, рекомендованi для комплексного лiкування, профiлактики та реабiлiтацiï таких захворювань, як стоматити, пародонтози, ринiти, синуси ти, фарингiти, аденоïди ти, бронхiти, емфiземи, бронхiальнi астми, ревматизми, гiпертонiчна хвороба, хронiчна хвороба серця, атеросклероз, захворювання кровоносних судин, хронiчнi дистрофiчнi  захворювання суглобiв, цукровий дiабет, порушення обмiну речовин, хронiчнi колiти, виразкова хвороба шлунка та 12-типалоï кишки, якi пов'язанi з порушенням окисно-вiдновних реакцiй.
Протипоказанням до вживання нашого препарату є iндивiдуальна несприйнятливiсть компонентiв.

Спосiб вживання: 1-2 таблетки тричi на добу за 20 хвилин до ïди протягом мiсяця. За необхiдностi курс повторити 2-3 рази на рiк.